Algemene voorwaarden

Art. 1 Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst
a. De reisovereenkomst tussen Sahara Travel en een reiziger, komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van de offerte van Sahara Travel, middels het invullen van het boekingsformulier via de website van Sahara Travel.
Alle offertes van Sahara Travel zijn vrijblijvende offertes.

b. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

c. Bij de reisduur vermelde dagen bevatten de dagen van vertrek en aankomst. Deze zijn als gehele dagen gerekend ongeacht de vertrek- en aankomsttijd. Voor de vervoersonderdelen van de reis zullen de definitieve vertrek- en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden.

Art. 2 Betaling
a. Bij het totstandkomen van een overeenkomst dient een aanbetaling te worden voldaan dat gelijk is aan 25% van de totale overeengekomen reissom. Vliegtickets dienen per omgaande betaald te worden. Dit geldt ook voor los geboekte tickets. Voor de gehandicapten reizen kan de aanbetaling afwijken van dit artikel, informeer hiernaar.

b. Het restant van de reissom dient uiterlijk 56 dagen voor de dag van vertrek in het bezit zijn van Sahara Travel. Bij niet tijdige betaling is de reiziger van rechtswege in verzuim en heeft Sahara Travel het recht de overeenkomst te ontbinden. De reiziger is in dat geval de annuleringskosten ad 20% van het nog verschuldigde bedrag aan Sahara Travel verschuldigd. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk in geval van latere boeking.

Art. 3 Reissom
a. De geoffreerde reissom is gebaseerd op prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze Sahara Travel bekend zijn op het moment van het verzenden van de offerte.

b. In geval van aanmerkelijke verhoging (waaronder moet worden verstaan een verhoging van 10% of meer) van de vervoerskosten (met inbegrip van de brandstofkosten) en/of de Amerikaanse dollarkoers kan Sahara Travel tot 20 dagen voor vertrek de reissom wijzigen.

c. De reiziger kan, indien hij niet akkoord gaat met een verhoging van de reissom als bedoeld onder sub. b., de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring ontbinden. De ontbinding dient binnen drie werkdagen na kennisneming van de prijsverhoging door de reiziger te geschieden.

Art. 4 Informatie
a. De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, vereiste visum en eventuele gezondheidsverklaringen.

b. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen en kosten voor zijn rekening.

Art. 5 Annulering door de reiziger
a. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zijn voor iedere reiziger naast € 50,- administratiekosten annuleringskosten verschuldigd volgens de volgende bepalingen:
bij annulering tot 56 dagen (exclusief) voor de dag van vertrek: de aanbetaling, 25% van de reissom.
bij annulering vanaf de 56ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) voor de dag van vertrek: 50% van de reissom;
bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) voor de dag van vertrek: 75% van de reissom;
bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) voor de dag van vertrek: 80% van de reissom:
bij annulering vanaf 14 dagen voor de dag van vertrek: de volledige reissom.

Een goede annuleringsverzekering dekt deze kosten in de meeste gevallen.
b. Voor vlieg-, boot- bus- en treintickets die via Sahara Travel zijn geboekt gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden. De annuleringskosten hiervoor kunnen oplopen tot 100% van de ticketkosten vanaf het moment van boeken.

c. Een annulering door de reiziger wordt alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren. De annulering van een reisovereenkomst dient schriftelijk of per email te geschieden. Annulering buiten kantooruren wordt geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Art. 6 Ontbinding; wijziging
a. Sahara Travel heeft het recht de overeenkomst te ontbinden middels een schriftelijke verklaring zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal.

b. Sahara Travel heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer punten te wijzigen. Indien de wijziging een nadeel van meer dan geringe betekenis voor de reiziger met zich brengt kan deze de overeenkomst ontbinden middels een schriftelijke verklaring. De ontbinding dient binnen drie werkdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging door de reiziger te geschieden.

c. In geval van ontbinding en wijziging als bedoeld onder sub a. en b. van dit artikel ontstaat geen verplichting tot schadevergoeding.

Art. 7 Klachten en Aansprakelijkheid
a. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan, in deze volgorde; de betrokken dienstverlener, de reisleiding, de reisorganisator, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Komt u niet tot bevredigende oplossing neem dan ter plekke contact op met Sahara Travel. Als ook dan de klacht niet bevredigend wordt opgelost door Sahara Travel moet deze uiterlijk binnen één maand na de dag van terugkeer in Nederland schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend.

b. Sahara Travel is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan haar toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en een redelijke wijze van beroepsuitoefening had kunnen vermeden.

c. Indien Sahara Travel aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Sahara Travel in het desbetreffende geval aanspraak geeft. Indien bedoelde verzekering geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat is iedere aansprakelijkheid van Sahara Travel beperkt tot een bedrag gelijk aan eenmaal de overeengekomen reissom.

d. Bij het inschakelen van derden door Sahara Travel zal zij steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Sahara Travel is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. Sahara Travel is evenmin aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak voor vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering.

e. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Sahara Travel of haar leidinggevende ondergeschikten.

Art. 8 Overmacht
a. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Sahara Travel zijn toe te rekenen. Bijvoorbeeld wanneer een reis niet kan worden uitgevoerd wegens weersomstandigheden (storm, mist), molest (oorlog, onlusten, terrorisme) of een natuurramp (vulkaanuitbarsting, bosbrand, overstroming) en stakingen of demonstraties.
Hieronder zijn mede begrepen:
de situatie dat de tekortkoming is toe te rekenen aan de reiziger;
de situatie dat de tekortkoming is toe te rekenen aan een derde voor wie Sahara Travel niet verantwoordelijk is;
de situatie dat de tekortkoming een gevolg is van een gebeurtenis die Sahara Travel of degene van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid niet kon worden voorzien of verholpen; de omstandigheid dat Sahara Travel een prestatie die van belang is in verband met de door haarzelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt; overheidsmaatregelen die Sahara Travel verhinderen haar verplichtingen tijdig en/of deugdelijk na te komen.

Art. 9 Verplichtingen van de reiziger
a. De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Sahara Travel ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet-naleving van deze aanwijzingen en door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correct reiziger.

b. De reiziger die zodanige last of hinder oplevert of kan opleveren dat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt kan door Sahara Travel van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van haar in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen, zonder dat de reiziger aanspraak op schadevergoeding kan maken. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend.

Art. 10 Rente en incassokosten, forumkeuze
a. De reiziger die niet tijdig aan een financiële verplichting jegens Sahara Travel heeft voldaan is over het nog verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, met een minimum van € 50,-

b. Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst zullen, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Zwolle, onverminderd het recht van Sahara Travel een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter. Indien de reiziger een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft hij het recht gedurende een maand nadat Sahara Travel zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

c. Op elke overeenkomst tussen Sahara Travel en de reiziger is Nederlands recht van toepassing.

Prijzen en overige informatie

a. Alle in dit programma genoemde prijzen zijn, tenzij anders in de tekst vermeld, in Euro’s en per persoon.

b. Bij eventuele tussentijdse prijswijzigingen van de accommodatieverschaffers of vervoerders of andere elementen van onze reizen, behouden wij ons het recht voor onze prijzen aan te passen (zie artikel 3 van onze voorwaarden). Ook wijzigingen in de dollarkoers kunnen leiden tot prijswijzigingen.

c. Bij het annuleren van vluchten door stakingen van vervoerders, technische problemen, terrorisme, politieke onrust, pandemie, economische of meteorologische omstandigheden kan Sahara Travel niet aansprakelijk gesteld worden voor de kosten. In dat geval doen wij onze uiterste best voor vervangend vervoer te zorgen, doch vervangende meerkosten zullen wij in rekening moeten brengen.

d. Door drukte in het luchtruim, stakingen, weersomstandigheden, etc. kunnen vertragingen ontstaan. Sahara Travel is hiervoor niet aansprakelijk. Dit geldt ook voor gemiste aansluitingen.

e. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten of kennelijke vergissingen.

f. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor de vereiste reisdocumenten zoals een geldig paspoort, visa, vaccinaties, bewijzen van inentingen, eventueel medische verklaringen en rijbewijs.

g.Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken vanwege het ontbreken van enig geldig reisdocument, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening. In de meeste gevallen dient uw paspoort nog ten minste zes maanden geldig te zijn bij vertrek uit het land van de reisbestemming. In de reisbeschrijvingen staat vermeld of een visum noodzakelijk is. Informatie hierover ontvangt u bijtijds.

h. De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

i. Kinderkortingen: De genoemde prijzen zijn voor volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder. Zowel op de vluchten als in de hotels zijn er kortingen mogelijk voor baby’s t/m 1 jaar en voor kinderen van 2 t/m 11 jaar. De leeftijd op de dag van vertrek is daarvoor bepalend.

j. Bagage: Mits anders vermeld geldt een maximum gewicht van 20 kg aan bagage per persoon.
k. Het afsluiten of in bezit zijn van een reisverzekering is verplicht.

Art 11 Wijziging & vindplaats voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie zoals die gold ten tijde van het tot standkomen van de onderhavige opdracht.

Corona

In 2020 is de reiswereld totaal op z’n kop komen te staan door het coronavirus. Daarom dat er extra uitleg nodig is over hoe wij omgaan met reizen die u bij ons wilt boeken. Wanneer u een reis bij ons geboekt hebt en deze kan niet doorgaan omdat het land “op slot” gaat, of het bestemmingsland weigert reizigers in verband met het coronavirus en die in het bezit zijn van een Nederlands of Belgisch paspoort, dan ontvangt u een voucher waarmee dezelfde reis binnen 1 jaar van de oorspronkelijke vertrekdatum alsnog gemaakt kan worden. 

Wilt u zelf niet meer reizen omdat u het niet veilig acht dan is dit geen geldige reden voor het kosteloos annuleren van de reis en gelden de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld onder onze reisvoorwaarden.
Bent u al op uw bestemming en veranderd de situatie van geel naar oranje reisadvies dan zullen wij er alles aan doen om u te repatriëren.  
Alle kosten die voortvloeien uit het verplicht in quarantaine stellen op uw reisbestemming worden niet vergoedt door Sahara Travel. De extra kosten zijn mogelijk gedekt op uw reisverzekering.
Annuleert de vliegmaatschappij de vlucht vanwege het coronavirus en een negatief reisadvies voor uw bestemming, dan krijgt u een voucher of de ticketprijs terug conform de voorwaarden van de luchtmaatschappij.